Regulamin Castingu Konkursu Miss Śląska

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin castingu (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki udziału w castingu konkursu Miss Śląska (zwanym dalej „Castingiem”) dla Kandydatek spełniających warunki opisane w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin Castingu jest udostępniony w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej pod adresem www.misspolski.slask.pl
Casting przeprowadzany jest na stronie internetowej www.misspolski.slask.pl w zakładce ZGŁOŚ SIĘ DO KONKURSU – ZGŁOSZENIE DO KONKURSU – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.
3. Organizatorami Konkursu Miss Śląska – dalej: Konkursu, są: GRUPA DIVINITA EKO-LOFT PROSTA S.A. (dalej: Organizator) oraz Agencja Promocyjno-Reklamowa NOL-TYCHY (dalej: Organizator), działający na podstawie licencji wydanej przez Nowa Scena Sp. z o.o.
4. Casting Konkursu Miss Śląska ma charakter otwarty dla wszystkich zgłaszających się Kandydatek z województwa Śląskiego, jeżeli odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie.
Casting odbywa się dwuetapowo: casting internetowy przeprowadzany jest za pomocą strony internetowej www.misspolski.slask.pl oraz w formie osobistej prezentacji przed Jury wybranych Kandydatek podczas castingu internetowego.
5. Wyłonione Kandydatki w ramach Castingu Konkursu Miss Śląska zostają zakwalifikowane do udziału w Konkursie Miss Śląska stanowiącego regionalny etap konkursu Miss Polski.
6. Z Organizatorem Konkursu mogą współpracować osoby prawne i fizyczne, które zawrą stosowne umowy współpracy. Dla ważności umowy o współpracy konieczne jest zachowanie formy pisemnej.
7. Użycie nazwy Konkursu oraz znaku firmowego Konkursu zwłaszcza w celach reklamowych lub handlowych wymaga stosownej zgody Organizatora Konkursu oraz zawarcia z nim odpowiedniej umowy.
8. Decyzje Organizatora i Jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie. Organizator Konkursu obowiązany jest zapoznać Kandydatki Castingu z niniejszym Regulaminem Castingu Konkursu. Kandydatki po zapoznaniu się z Regulaminem potwierdzaja jego znajomość przez zaznaczenie w internetowym formularzu zgłoszeniowym wymaganego pola (checkbox) – zapoznanie się Regulaminem Castingu.

§ 2 WARUNKI UDZIAŁU W CASTINGU

1. Kandydatka zgłaszająca się na Casting Konkursu Miss Śląska musi spełniać następujące wymagania:
a) być stanu wolnego;
b) być bezdzietną panną (także nie być w ciąży);
c) posiadać obywatelstwo polskie;
d) w chwili przystąpienia do Castingu Konkursu ma mieć ukończone 18 lat;
e) na dzień 31 grudnia danego roku nie może ukończyć 30. rok życia;
Punkt d) i e) stanowią granice wiekowe pozwalające na udział w Konkursie: 18-29 lat;
f) posiadać nieposzlakowaną opinię oraz być osobą niekaraną według danych o karalności udostępnianych przez Krajowy Rejestr Karny;
g) nie posiadać widocznych tatuaży;
h) nie uczestniczyć w poprzednich edycjach konkursu Miss Polski na etapie finałowym.
Internetowe formularze zgłoszeniowe (zwane dalej „Zgłoszeniem”) są przyjmowane przez Organizatora w dniach 28.12.2022 r. – 14.01.2023 r. przez stronę internetową www.misspolski.slask.pl. Każde Zgłoszenie musi być kompletne i zawierać conajmniej 3 zdjęcia w formacie jpg w rozmiarze do 3MB przedstawiające Kandydatkę.
2. Wysyłając internetowy formularz zgłoszeniowy każda Kandydatka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w trakcie przesłania Zgłoszenia.
3. Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego, jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Kandydatka zapoznała się z niniejszym Regulaminem, zrozumiała jego treść i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również zapoznała się z treścią Polityki Prywatności.
4. Akceptując Regulamin Castingu, Kandydatka zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż Kandydatka spełnia wszystkie warunki, które uprawniają do udziału w Castingu Konkursu.
5. Celem Castingu jest wyłonienie dziewcząt do udziału w Konkursie Miss Śląska.
6. Kandydatka do udziału w Castingu Konkursu Miss Śląska, która nie spełnia przewidzianych Regulaminem wymogów uprawniających do uczestnictwa w Konkursie lub nie akceptuje / nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w trakcie Castingu, nie może brać udziału w Castingu Konkursu, a następnie w Konkursie Miss Śląska.
7. Kandydatkom nie przysługuje za udział w Castingu jakiekolwiek wynagrodzenie ani zwrot kosztów związanych z udziałem w Castingu.
8. Ewentualny udział Kandydatki w Konkursie zostanie uregulowany odrębnym Regulaminem udziału w konkursie Miss Śląska.

§ 3 PRZEBIEG CASTINGU

1. Kandydatka Castingu Konkursu Miss Śląska wypełnia każde pole internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.misspolski.slask.pl w zakładce ZGŁOŚ SIĘ DO KONKURSU – ZGŁOSZENIE DO KONKURSU – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.
2. Maksymalny rozmiar załączonego pliku nie może przekraczać 3MB, a wymagany format pliku to jpg.
3. Warunkiem udziału w Castingu Konkursu jest zaznaczenie w internetowym formularzu zgłoszeniowym wymaganego pola (checkbox) – zapoznanie się i akceptacja z: Informacją o Przetwarzaniu Danych Osobowych, Regulaminem Castingu oraz Polityką Prywatności.
4. Materiał przesłany przez Kandydatkę, nie mogą naruszać przepisów prawa, dóbr osobistych (w tym dóbr osobistych osób trzecich). Tworząc materiały castingowe należy działać z poszanowaniem dobrych obyczajów, kultury i zgodnie z zasadami współżycia społecznego. Przesłane materiały naruszające powyższe wymogi zostaną niezwłocznie usunięte wraz z danymi osobowymi zgłaszającego.
5. Zdjęcia przesłane nie mogą wykorzystywać wizerunków osób trzecich. Jedyną osobą utrwaloną na zdjęciu może być Kandydatka.
6. Kandydatce z tytułu udziału w Castingu Konkursu, bądź jego braku, nie przysługują względem Organizatora jakiekolwiek roszczenia, w tym w szczególności roszczenia odszkodowawcze.
7. Organizator zastrzega prawo weryfikacji spełnienia przez Kandydatkę postanowień Regulaminu i warunków udziału w Castingu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w internetowym formularzu zgłoszeniowym lub za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą skontaktowanie się z Kandydatką.
9. W przypadkach wykrycia lub uzasadnionego podejrzenia działań lub zaniechań Kandydatki niezgodnych z Regulaminem, Kandydatka może zostać wykluczona z Castingu. Decyzja o wykluczeniu jest ostateczna.
10. Kandydatka do udziału w Castingu Konkursu przyjmuje do wiadomości i potwierdza, iż z uwagi na cel udzielenia zgód, o których mowa w Regulaminie oraz na wartość promocyjną związaną z udziałem w Castingu Konkursu, z tytułu udzielania zgód, o których mowa w Regulaminie, Kandydatkom nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
11. Kandydatka oświadcza, iż rozumie jaki jest charakter Castingu i jego formuła.
12. Organizator decyduje o liczbie wyłonionych Kandydatek biorących udział w Castingu Konkursu.
13. Organizator zastrzega prawo zorganizowania drugiego etapu Castingu Konkursu w celu wytypowanych Kandydatek polegajacego na zaprezentowaniu się osobiście przez Kandydatki przed Jury.
14. Organizator Castingu Konkursu ma obowiązek zawiadomienia Kandydatek o wynikach Castingu najpóźniej 14 dni od daty zakończenia Castingu.

§ 4 JURY

1. Wyboru Kandydatek w ramach Castingu Konkursu Miss Śląska dokonuje Jury, którego skład ustala Organizator (wraz ze wskazaniem Przewodniczącego Jury).
2. Udział w pracach Jury jest honorowy.
3. W sprawach spornych decydującym jest głos Przewodniczącego Jury.
4. Czas pracy Jury i czas wydania werdyktu wyznacza i określa Przewodniczący Jury.

§ 5 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Kandydatki jest Organizator: GRUPA DIVINITA EKO-LOFT PROSTA S.A., posługujący się numerem NIP 6462995196, REGON 521478400 adres: 43-100 Tychy, ul. Kościuszki 48, numer telefonu: 882-944-494, e-mail: biuro@divinita.pl.
2. Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, Administrator informuje, iż dane Kandydatki przetwarzane są na postawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody wyrażonej przez Kandydatkę poprzez kliknięcie wymaganego pola zgody (checkbox) – zapoznanie się z Informacją o Przetwarzaniu Danych Osobowych, Regulaminem Castingu i Polityką Prywatności.
3. Dane osobowe Kandydatki podane w internetowym formularzu zgłoszeniowym do udziału w Castingu Konkursu, wizerunek, wypowiedzi będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu Miss Śląska, a także w celach marketingowych i reklamowych w/w Konkursu realizowanego przez podmioty współpracujące z administratorami na podstawie udzielonych zgód (Rozporządzenie art. 6 ust. lit. a).
4. Wizerunek i dane osobowe Kandydatki będą odpowiednio wykorzystywane i przetwarzane w okresie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu do czasu wycofania przez Kandydatkę zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku. Konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Kandydatki Castingu Konkursu Miss Śląska i niepodania danych osobowych koniecznych do skutecznej realizacji czynności związanych z Castingiem, jest brak możliwości udziału w/w Castingu.
5. Jednocześnie informujemy, iż Kandydatka posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kandydatka oświadcza, że zapoznała się i akceptuj3 niniejszy Regulamin.
2. Kandydatka oświadcza, iż nie będzie rościć praw w stosunku do Organizatora za publikację zdjęć, z udziałem wizerunku Kandydatki, głosu, imienia i nazwiska z przygotowań do Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Castingu lub zmiany postanowień Regulaminu (w tym zmiany terminów, o których mowa w §2 Regulaminu) z ważnych powodów organizacyjnych, w tym w szczególności do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Castingu. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa powyżej Organizator opublikuje stosowną informację na stronie www.misspolski.slask.pl w zakładce ZGŁOŚ SIĘ DO KONKURSU.
4. Spory odnoszące się do i wynikające z Castingu będą rozwiązywane przez Organizatora.
5. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za złamanie przez Kandydatkę niniejszego Regulaminu.
7. Niniejszy Regulamin może być zmieniany w dowolnym czasie bez podawania przyczyn.
8. Casting i Konkurs może zostać w każdym czasie odwołany, bez podawania przyczyny, co nie rodzi żadnych roszczeń Kandydatek ani żadnych innych podmiotów.
9. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie lub w razie zaistnienia wątpliwości, co do treści lub interpretacji Regulaminu wszelkie decyzje podejmuje Organizator, od których to decyzji odwołanie nie przysługuje.

 

Zostań Miss Śląska

Spróbuj swoich sił w zmaganiach o koronę Miss Śląska, otwierających drogę do kariery, o której marzą kobiety na całym Świecie. Przeżyj świetną i niezapomnianą przygodę.

buton zgloszenie

Kontakt

Dyrektor Regionalny Wyborów Miss Śląska
Tel. +48 882 944 494

Adres do korespondencji elektronicznej
biuro@misspolski.slask.pl

organizatorzy bottom